De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (2024)

Parelduiker 15 3435 EP Nieuwegein

 • De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (1)
 • De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (2)
 • De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (3)
 • De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (4)
 • De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (5)
 • Basisonderwijs
 • Prot. christelijk
 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • 296 leerlingen
 • Download de Schoolgids

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Trompetvogel is een (open) Protestants-Christelijke, Vreedzame school. De school staat midden in de wijk van de Doorslag en is verbonden met het Buurthuis en peuterspeelzaal aan de Parelduiker. Het team draagt vanuit een protestants-christelijke visie, normen en waarden. Op De Trompetvogel vinden we het belangrijk dat ieder kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Onze school is een plek waar ieder kind zichzelf kan zijn, waar we niet oordelen en waar we onderwijs op ieder niveau aanbieden. Ons onderwijs is toekomstgericht.

U bent welkom op school voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directie.

Missie en visie

 • Wat is de missie en visie van deze school?

  Missie: De waarden vertrouwen, verbinden en verwonderen spelen in onze missie een belangrijke rol. Het team staat voor een school waar leraren kinderen begeleiden naar het worden van betrokken en zelfstandige burgers. We streven naar goed onderwijs, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aandacht voor creativiteit en het welbevinden vinden wij daarnaast ook heel belangrijk. Als school staan wij voor de taak om te zorgen voor een veilige en fijne schooltijd, waarin kinderen zichzelf mogen zijn en zich op een prettige manier kunnen ontwikkelen. Wij geven ons onderwijs vanuit onze visie: Samen, Veilig, Groeien.

  Hoe ziet Samen, Veilig, Groeien er dan uit op onze school? Kinderen groeien en ontwikkelen zich op De Trompetvogel op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het team ziet, kent en herkent de kinderen en ouders. Samen vormen zij een gemeenschap. In deze gemeenschap leren wij elkaar om samen verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Samen een school zijn is de basis van de visie op leren. Leren doe je niet alleen, dat doe je samen.

  Veilig onderwijs geven is de kern van het werk van het schoolteam. Het team is gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte om je te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien als mens. Door de lessen vanuit de aanpak van de Vreedzame School geven wij aandacht aan een positief en veilig klimaat, waarin kinderen, leerkrachten, studenten, ondersteuners en ouders samen groeien.

  Leerlingen brengen het grootste deel van de dag door in een groep van dezelfde leeftijd of een gecombineerde groep. In de groep hebben we aandacht voor verschillende pedagogische en didactische situaties, waarin elke leerling zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen en groeien. We volgen ieder kind nauwgezet via kindgesprekken, stellen doelen en evalueren deze.

  Website

 • Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit?

  Het team ontwikkelt en groeit en haal het beste uit kinderen door aan te sluiten bij talenten en interesses.Samen maken wij zo een veilig pedagogisch klimaat, geïnspireerd door de Christelijke identiteit en de pedagogische uitgangspunten van de Vreedzame School.

  We werken schoolbreed met de methode Trefwoord. Bij een nieuw thema is er 1x in de maand voor iedere bouw een themaopening. De methode sluit goed aan bij het dagelijks leven en verwijst naar Bijbelverhalen die betrekking hebben op dit thema. Wij maken gebruik van de bijbehorende digitale omgeving met een groot aantal liedjes en andere werkvormen, die passen bij de verhalen. Kerst en Pasen wordt gezamenlijk gevierd in de kerk of in de klas.

Kenmerken van de school

 • Samen Veilig Groeien
 • Spelend leren
 • Engels groep 1 t/m 8
 • Vreedzaam
 • Protestant -Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Trompetvogel staat in de wijk de Doorslag. In hetzelfde gebouw bevinden zich peuterspeelzaal de Blokkendoos en het Buurtplein De Doorslag. De school heeft gemiddeld per schooljaar 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen, met in de loop van het jaar ruimte voor een instroomgroep voor 4-jarigen. Het nieuwe schoolgebouw (eind 2025) heeft ruimte om door te groeien naar 400 leerlingen.

Volgens de nieuwe berekening van het centraal bureau voor statistieken heeft de school een schoolweging van 29,5 (schooljaar 2023-2024). De schoolweging loopt van 20 tot 40.Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingpopulatie en hoe hoger de resultaten die van de school verwacht worden. Voor De Trompetvogel geldt dat deze nieuwe weging overeenkomt met onze gegevens, waaruit blijkt dat de meeste kinderen afkomstig zijn uit gezinnen met ouders die praktisch en theoretisch zijn opgeleid. De komende jaren is de verwachting dat er geen verandering is in de demografische gegevens en zal de schoolweging gelijk blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
212

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Contactmomenten met de leerkrachten zijn na schooltijd mogelijk en/of op afspraak. Een afspraak met de leerkracht kunt u maken via ons communicatiesysteem Parro.

Veelgestelde vragen

 • Alles wat je wilt weten over de opvang:

  Hoe wordt opvang geregeld?

  Opvang voor schooltijd
  • Er is geen opvang
  Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
  Opvang na schooltijd

  Waar vindt de opvang plaats?

  Opvang voor schooltijd
  Er is geen opvang
  Tussenschoolse opvang
  In het schoolgebouw
  Opvang na schooltijd
  Buiten het schoolgebouw

  Zijn er kosten voor de ouders?

  Opvang voor schooltijd
  Er is geen opvang
  Tussenschoolse opvang
  Nee
  Opvang na schooltijd
  Ja
 • Wanneer zijn de vrije dagen en schoolvakanties?

  VanTot en met
  Herfstvakantie26-10-202403-11-2024
  Kerstvakantie21-12-202405-01-2025
  Voorjaarsvakantie22-02-202502-03-2025
  Meivakantie18-04-202505-05-2025
  Hemelvaart29-05-202501-06-2025
  Pinksteren08-06-202509-06-2025
  Extra vrije dag na Pinksteren10-06-202510-06-2025
  Zomervakantie19-07-202531-08-2025
  Toelichting van de school

  Studiedagen:

  • Maandag 14 oktober 2024
  • Vrijdag 6 december 2024
  • Dinsdag 21 januari 2025
  • Donderdag 6 maart 2025
  • Woensdag 28 mei 2025
  • Maandag 7 juli 2025

  Overige vrije middagen:

  • Vrijdag 20 december om 12:00 uur uit (start kerstvakantie)
  • Vrijdag 18 juli om 12:00 uur uit (start zomervakantie)
 • Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?

  Nee

  Toelichting

  De school heeft een samenwerking met kinderopvang BSO WIJS en kinderopvang BLOS.

 • Wie is op welke momenten bereikbaar?

  DagenTijden
  Esther van Eck (directeur)ma-di-woe-vrij9:00 - 16:30
  Nienke Felix (adjunct)ma-do-vrij9:00 - 16:30
  Susanne de Wit (IB)ma-woe-do9:00 - 16:30
  Toelichting van de school
  De contactmomenten graag telefonisch of via de mail afspreken.
Weergave Schooltijden en opvang

Welk rooster hanteert deze school?

Vijf gelijke dagen model

vijf identieke schooldagen zonder vrije middag

Opmerkingen bij het rooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Handige informatie

 • Op welke manier worden ouders betrokken bij deze school?

  Het schoolteam vindt het fijn als ouders betrokken zijn bij de school en hulp bieden bij activiteiten die binnen en/of buiten school plaatsvinden. Wanneer ouders assisteren, werken zij onder verantwoordelijkheid van de school.

  De school heeft een Oudercommissie (OC) en een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit (gekozen) ouders en teamleden. Zij houden zich vooral bezig met de onderwijs technische zaken: geven advies e.d. In sommige gevallen heeft de MR naast adviesrecht ook instemmingsrecht. De MR is een belangrijke schakel tussen directie en de ouders en de school.

  Alle scholen van Fluenta zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR houdt zich bezig met die zaken, die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van de stichting.

  De Oudercommissie bestaat uit ouders en teamleden. De OC is de schakel tussen ouders en teamleden. De OC houdt zich bezig met bijvoorbeeld het organiseren van feesten op school, inkopen verzorgen voor de sportdag. De OC is verantwoordelijk voor het digitaal innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

 • Op welke manier informeert deze school de ouders?

  Het schoolteam communiceert via Parro. In de link leest vindt u daar informatie over.

  De oudermemo vanuit de directie wordt maandelijks verstuurd. Leerkrachten plaatsen vaker in de week een berichtje op Parro om u goed op de hoogte te houden over het reilen en zeilen in de klas.

 • Hoe kunnen ouders meedenken en -praten over het beleid?

  Ouders praten mee via:

  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
 • Wat is de klachtenregeling?

  Klachtenregeling Fluenta

 • Bij welke activiteiten werkt de school samen met ouders?

  De OC is de schakel tussen ouders en teamleden. De OC houdt zich bezig met bijvoorbeeld het organiseren van diverse feesten en activiteiten op school, inkopen verzorgen voor de sportdagen en schoolreisjes e.d.

  Bijzondere activiteiten:

  Op onze school worden een aantal feesten gevierd en georganiseerd door teamleden en ouders; o.a. het Sinterklaasfeest; het Kerstfeest, het Paasfeest; de Koningsspelen; verjaardagen van de leerkrachten; het afscheid en de musical van groep 8.

 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?

  €25,00

  Wat wordt met dat geld gedaan?

  • Kerst
  • Sinterklaas
  • Pasen
  • Zomerfeest

  Zijn er overige vrijwillige schoolkosten?

  Ja

  Wat wordt daarmee betaald?

  Op onze school wordt van alle ouders een ouderbijdrage gevraagd voor niet-gesubsidieerde activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaasviering, Kerst- en Paasfeest, sportdagen etc. Deze bijdragen zijn wettelijk gezien niet verplicht. Ook voor het schoolreisje en het kamp van groep 8 wordt van u een bijdrage gevraagd. De Medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven van de bijdragen. Door middel van een financieel jaaroverzicht wordt ook verantwoording afgelegd aan de ouders en aan het bestuur.

  Extra informatie over ouderbijdrage

  • Het bedrag per schooljaar is per leerling per gezin: € 25,00.
  • De kosten van schoolreis bedragen ± € 27,50.
  • Het schoolkamp voor groep 8 ± € 75,00.
 • Hoe melden ouders hun kind ziek of afwezig?

  Over schoolverzuim

  Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

  Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

  Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

  Hoe melden ouders hun kind ziek?

  Ziekmelden kan tussen 8.00 uur en 8.15 uur via de Parro app. De leerkracht leest het bericht. Wilt u zelf de betermelding doen in de parro-app.

  Hoe vragen ouders verlof aan voor hun kind?

  Een verzoek voor een extra dag verlof kan aangevraagd worden via een formulier te verkrijgen bij de leerkracht of administratie.

  Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen moet worden ingediend bij de directeur van de school.

  Verlof voor meer dan 10 dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan 10 dagen

  Daarnaast gelden er nog de volgende voorwaarden: Het moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn die de ouders of verzorgers en de leerling gezamenlijk kunnen doorbrengen; Het extra verlof mag geen betrekking hebben op de eerste 2 lesweken van het schooljaar; De directeur kan om een (werkgevers)verklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie van 2 weken aaneensluitend binnen de reguliere vakantieperiodes onmogelijk is; Het verlof is niet bedoeld voor de oplossing van roosterproblemen van de werkgever.

 • Wat is het toelatingsbeleid?

  Ouders maken telefonisch of via de mail een afspraak met de directie voor een kennismaking en een rondleiding op school.

  Na de persoonlijke kennismaking en een rondleiding ontvangen ouders een (digitaal) aanmeldformulier en kunnen zij hun kind inschrijven. Het liefst een jaar voordat het kind 4 wordt.

  Kinderen die van een andere basisschool komen, door verhuizing of anders, geldt hetzelfde beleid. Er is altijd contact met de basisschool waar de leerling vandaan komt, voordat de inschrijving definitief is. Daarna volgt een warme overdracht.

Waar wonen de leerlingen van deze school?

In welk postcodegebied wonen de leerlingen van deze school?

PostcodegebiedAantal leerlingenPercentage
343525686,5%
3431113,7%
343282,7%
343651,7%
3401<5
3402<5
3433<5
3434<5
3437<5
3438<5
3439<5
4132<5

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Lesgeven is de kern van ons werk. De school richt zich op de ontwikkeling van elk kind. Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is om samen te groeien. De school heeft plannen en programma's om er voor te zorgen dat het gevoel van veiligheid voor iedereen groot is. De plannen zijn om te verbeteren of in te grijpen als het beter kan.

 • Schoolveiligheidsplan
 • Anti-pestprotocol
 • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Gedragsprotocol20242028docx (pdf)
 • Welk anti-pestprogramma wordt gebruikt?

  Aan het begin van het schooljaar maakt elke groep afspraken om ongewenst gedrag te voorkomen. De gouden weken, waarin de leerkracht leert de kinderen een groep te zijn met elkaar zijn de basis van een veilig leerklimaat. De school gebruikt schoolbrede gedragsverwachtingen. De leerkracht bekrachtigt gewenst gedrag d.m.v. complimenten en voordoen en nadoen van gewenst gedrag. Op deze manier ontstaat er een klimaat waarin iedereen samen veilig groeit.

 • Hoe toetst de school de sociale veiligheid?

  De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: WMK.

  Toelichting van de school

  De directie en het team van De Trompetvogel werken met kwaliteitskaarten. Ieder schooljaar worden een aantal kwaliteitsonderdelen (door de inspectie vastgesteld) beschreven en beoordeeld. Indien nodig kan een verbeterplan worden opgesteld en uitgevoerd. Ook ouders worden hierbij worden betrokken door digitale vragenlijsten in te vullen voor het borgen van kwaliteit.

  De school gebruikt voor het monitoren van de sociale veiligheidsbeleving het leerlingvolgsysteem WMK PO. Om het jaar worden de vragenlijsten door leerkrachten en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ingevuld. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 de veiligheidsthermometer in. De resultaten van beide lijsten worden met leerlingen en ouders besproken.

 • Wie is de anti-pestcoördinator of vertrouwenspersoon?

  Anti-pestcoördinatoren

  Mevr. Esther Dieben

  Stuur een e-mail

  Mevr. Amber Lijffijt

  Stuur een e-mail

  Vertrouwenspersoon

  Mevr. Esther Dieben

  Stuur een e-mail

De Trompetvogel (Nieuwegein) | Scholen op de kaart (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6532

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.