Beveiliger niveau 2 - bol (2024)

Wat doe je als beveiliger?

In de beveiliging hou je toezicht bij grote en kleine bedrijven en instellingen, zoals luchthavens, banken en ook bij evenementen. Als beveiliger zorg je ervoor dat anderen zich veilig voelen. Tijdens de opleiding Beveiliger op niveau 2 ben je vooral uitvoerend bezig.

Is Beveiliger iets voor mij?

Kun je goed communiceren en omgaan met vertrouwelijke informatie? Heb je een goede lichamelijke conditie? En ben je zelfstandig en stressbestendig? Dan is de opleiding Beveiliger écht iets voor jou.

Kies je opleiding

Meld je aan Beveiliger niveau 2 - bol (1)

Kies je opleiding

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / Niveau 2

Duur

2 jaar

Start

Augustus 2024

Locatie

Nieuwegein Dasseweide 3

Lesgeld

€ 1.419,-

Studenten vertellen over de opleiding

Beveiliger niveau 2 - bol (2)

Wat leer je op de opleiding Beveiliger 2?

Tijdens de opleiding leer je hoe je objecten beveiligt, wat wettelijke kaders zijn en hoe specifiek rapporteren in zijn werk gaat. De theorie- en praktijklessen sluiten zoveel mogelijk aan op je beroep. Naast jouw kennis en vaardigheden letten we ook op je houding en gedrag.

Inhoud van de opleiding Beveiliger

Je krijgt vakgerichte vakken, algemene vakken en je gaat op stage. Daarnaast kies je zelf nog twee vakken: de keuzedelen.

Vakgerichte vakkenTijdens de opleiding krijg je de volgende lessen: Veiligheid en beveiliging, Waarnemen, Wettelijke kaders, Specifiek rapporteren. Maar ook Casus training en praktijk projecten en evenementen.

Algemene vakken
Nederlands, Engels, rekenen, leren, loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen
Weerbaarheid, Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening (inclusief compleet bhv-diploma), Cameratoezicht.

Examens
De stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging (SVPB) neemt de examens van de beveiligingsvakken af. De andere examens zijn schoolexamens. Voorafgaand aan het praktijkexamen krijg je praktijkexamentraining.

Meer informatie?
Hier lees je alles over de beveiligingsbranche.

Dit ga je leren

Pro-actief beveiligen

Surveilleren

Omgaan met stress

Samenwerken

Rapporteren

Hospitality

Stage

Je leert veel tijdens de Pro-lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Je doet ervaring op bij een erkend leerbedrijf in de beveiliging en deze stage heb je zelf gevonden. De vergoeding voor de stage is in de cao van de beveiligingsbranche geregeld.

Tijdens je stage krijg je begeleiding van een praktijkopleider van het bedrijf waar je werkt. Vanuit school is een praktijkbegeleider met wie je regelmatig contact hebt.

Wat kun je na de opleiding Beveiliger?

Na 2 jaar studeer je af als beveiliger en kun je aan de slag in de evenementenbeveiliging, winkelsurveillance, luchthavenbeveiliging, mobiele surveillance of detentietoezicht. Of je gaataan het werk in de objectbeveiliging, geld- en waardetransport of als centralist.

Verder studeren binnen het mbo kan ook, bijvoorbeeld door het volgen van de opleiding Beveiliger op niveau 3.

Ferry

Oud-student Beveiliging

“Dat je mensen kunt helpen en de orde en rust bewaart, dat is voor mij het leukste aan deze opleiding. De school vind ik erg fijn. Die is klein en iedereen heeft hetzelfde doel: de veiligheid van Nederland bewaken. We zijn ook eens een dag bij de Rabobank in Utrecht geweest en bezochten de rechtbank. Dat was erg vet.”

Beveiliger niveau 2 - bol (3)

Vooropleiding en toelatingseisen

Je kunt je voor de opleiding Beveiliger niveau 2 aanmelden als je voldoet aan de toelatingseisen. Na je aanmelding bekijken we samen met jou of deze opleiding goed bij jou past.

 • Diploma: vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg of mbo-opleiding Entree (niveau 1)
 • Toestemming van de politie (dit vraagt het stagebedrijf aan)
 • Je bent ouder dan 16 jaar

Om in de beveiliging werk of stages te kunnen vinden, gelden deze extra eisen:

 • Je woont minimaal 8 jaar in Nederland.
 • Je komt in aanmerking voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat betekent dat je:
  • afgelopen 4 jaar niet veroordeeld bent tot een geldboete i.v.m. een misdrijf.
  • afgelopen 8 jaar niet veroordeeld bent tot een gevangenisstraf i.v.m. een misdrijf.
  • niet te maken hebt gehad met de politie op een manier die jouw betrouwbaarheid schaadt.

Meld tijdens het kennismakingsgesprek alle contacten met politie die eventueel spelen of gespeeld hebben, inclusief taakstraffen e.d.

Kennismaken

Als je voldoet aan de vooropleidingseisen, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Je kunt je hierop voorbereiden door een open dag te bezoeken en mee te doen met een van onze workshops.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding is het lesgeld voor schooljaar 2024 - 2025: € 1419,-.

Begin juli informeren we je over de boeken, leermiddelen en laptop die je nodig hebt en wat de kosten daarvoor zijn.

Houd, naast het lesgeld en de aanschaf van een laptop en software, ook rekening met de volgende kosten:

 • Boeken (per jaar): € 450,-
 • Uniform (voor hele opleiding): € 317,-
 • Sportkleding (voor hele opleiding): € 120,-
 • Vrijwillige bijdrage voor activiteiten (per jaar): € 100,-

Kosten zijn onder voorbehoud.

Aanmelden

Bij aanmelding voor 1 april heb je toelatingsrecht. Voor het aanmelden heb je DigiD nodig.

Starten met aanmelden

Download informatie Volledige info in één PDF

Studie in Cijfers

Alle cijfers van deze studie

Ook interessant

BOL Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) - bol Niveau 3 Nieuwegein 2,5-3 jaar
BOL Beveiliger niveau 3 - bol Niveau 3 Nieuwegein 3 jaar
BOL Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden niveau 2 - bol Niveau 2 Nieuwegein 1,5 jaar

Beveiliger niveau 2 - bol (7)

Beveiliger niveau 2 - bol (8)

Beveiliger niveau 2 - bol (9)

Beveiliger niveau 2 - bol (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6530

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.