Mikä on viestintä?Määritelmä ja tyypit (2023)

Viestintä on olennainen osa ihmisen vuorovaikutusta ja on välttämätöntä minkä tahansa yhteiskunnan toiminnassa.Viestintä on prosessi, jolla lähetetään tietoa, ideoita ja tunteita henkilöltä toiselle.Tässä artikkelissa tutkimme erityyppisiä viestintää, tehokkaan viestinnän merkitystä ja strategioita viestintätaitojen parantamiseksi.Olitpa kommunikoida kollegoiden, ystävien tai perheen kanssa, viestinnän perusteiden ymmärtäminen voi auttaa sinua luomaan vahvempia suhteita ja saavuttamaan tavoitteesi.

Mikä on viestintä?

Viestintä on kahden tai useamman ihmisen tai ryhmän prosessi, joka vaihtaa tietoa, ideoita, ajatuksia ja tunteita.Se on ihmisen perustoiminta, jonka avulla yksilöt voivat kommunikoida keskenään ja vaihtaa ideoita, tunteita ja kokemuksia.Viestintäprosessissa on lähettäjä, viesti ja vastaanottaja.

Lähettäjä on henkilö tai organisaatio, joka aloittaa keskustelun salaamalla viestin ja välittämällä sen vastaanottajalle.Tieto- tai käsitetiedetään tunnetaan viestinä, joka voidaan tehdä joko suullisesti tai ei -sanallisilla vihjeillä.Ei -sanallisia vihjeitä ovat ilmeet, kehon kieli ja äänen ääni, kun taas sanallisiin vihjeisiin kuuluu puhuttu kieli.

Henkilö tai ryhmä, joka saa viestin, dekoodaa sen ja tulkitsee sen merkityksen, on vastaanotin.Vahvistaakseen, että viestintä on vastaanotettu ja ymmärretty, vastaanottaja voi antaa myös palautetta lähettäjälle.Palaute voi tulla kysymysten, huomautusten tai muiden vihjeiden muodossa ja se voi olla sanallinen tai ei -sanallinen.

Viestinnän merkitys

Kyky kommunikoida on välttämätön ihmisen kontaktille ja on tärkeä monissa elämän puolissa.Se antaa ihmisille mahdollisuuden kommunikoida ajatuksiaan, ideoitaan ja tunteitaan muille ja helpottaa myös heidän salaamista ja ymmärtää muiden viestejä.Yhteyksien rakentaminen ja ylläpitäminen, sekä henkilökohtaiset että ammattilaiset, riippuu tehokkaasta viestinnästä.Se antaa ihmisille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja kehittää luottamukseen ja ymmärrykseen perustuva suhde.Organisaation tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttaminen ammatillisessa ympäristössä riippuu tehokkaasta viestinnästä.Se edistää ryhmätyötä, riidanratkaisua ja ponnistelujen koordinointia.Päätöksen tekeminen riippuu myös voimakkaasti tehokkaasta viestinnästä.Ihmisten on mahdollista kerätä ja arvioida tietoja, ilmaista näkemyksensä ja tehdä sopimuksia.Tehokas viestintä on ratkaisevan tärkeää markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yritysympäristössä.Se edistää asiakkaan onnellisuutta ja tuotemerkki -uskollisuutta.

Viestinnän tyypit

Tässä on viestintätyypit:

Sanallinen viestintä

Tällaisessa viestinnässä käytetään sanoja, olivatpa ne puhuttuja tai kirjoitettuja viestin välittämiseen.Se kuuluu kahteen luokkaan: kirjoitettu ja suullinen.Kasvokkain vuorovaikutus, puhelut ja esitykset kuuluvat kaikki suullisen viestinnän luokkaan.Sähköpostit, kirjeet ja tekstiviestit ovat kaikki esimerkkejä kirjallisesta viestinnästä.

Sanaton viestintä

Kehon kieltä, kasvojen tunteita ja muita ei -sanallisia indikaattoreita käytetään tässä viestinnässä viestin välittämiseen.Esimerkkejä ovat kehon kieli, asento ja lauluääni.Vielä enemmän kuin sanallinen viestintä, ei -sanallinen viestintä voi olla vahva ja välittää onnistuneesti viesti.

Viestintä kulttuurien välillä

Monien kulttuuritaustan ihmiset vaihtavat tietoa ja ideoita tämän viestinnän tyylin kautta.Siihen voi liittyä sekä sanallista että ei -sanallista viestintää, ja muiden kulttuurien monipuolisten kielten, perinteiden ja arvojen takia se voi olla vaikeaa.Monien kulttuurien välisen keskinäisen ymmärryksen ja yhteistyön edistämiseksi kulttuurienvälinen viestintä on ratkaisevan tärkeää.

Visuaalinen kommunikointi

Viestin lähettämiseksi tämä viestintätyyli käyttää visuaalisia komponentteja, mukaan lukien kuvat, videot ja grafiikat.Visuaalisen viestinnän käyttämiseen on useita tapoja, mukaan lukien kaavioissa, info-grafiikoilla ja mainonta.Sitä käytetään usein vaikeiden tietojen yksinkertaistamiseen ja elävöitykseen.

Ihmissuhdeviestintä

Tietoja ja ideoita vaihdetaan kahden tai useamman henkilön välillä tämän tyylin aikana.Se voi muodostaa kirjallisia viestejä, puheluita tai kasvotusten vuorovaikutusta ja voi olla muodollinen tai epävirallinen.Kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen riippuvat ihmissuhteiden välisestä viestinnästä.

Joukkoviestintä

Suuren yleisön tavoittamiseksi tämä viestintätyyli käyttää joukkotiedotusvälineitä, mukaan lukien televisio, radio, sanomalehdet ja Internet.Tiedot, jotka on levitettävä laajasti, tehdään usein joukkoviestinnän, kuten uutispäivityksien, mainosten ja PSA: n, kautta.

Elektroninen viestintä

Digitaalitekniikkaa, mukaan lukien Internet, sosiaalinen media ja mobiililaitteet, käytetään tällaisessa viestinnässä viestin levittämiseen.Viime vuosina digitaalinen viestintä on lisääntynyt laajemmin, muuttaen tapaa, jolla yksilöt kommunikoivat ja vaihtavat tietoja.

Viestinnän esteet

Tässä on luettelo joistakin tehokkaan viestinnän esteistä:

Fyysiset esteet

Minkä tahansa muodon rajoitus tai este, joka rajoittaa tai estää hyvää viestintää, kutsutaan fyysiseksi esteeksi.Näihin voi kuulua tunkeilevia ääniä, hämärän valaistus tai henkilökohtaisen tilan puute.Esimerkiksi kahden ihmisen on haastavaa kuulla ja ymmärtää toisiaan, jos he yrittävät käydä keskustelua meluisassa, kiireisessä ympäristössä.

Kielimuuri

Kun ihmiset puhuvat erilaisia kieliä tai heillä on erilainen sujuvuus kielellä, kielelliset esteet voivat kehittyä.Tämä voi tehdä yksilöille haastavan kommunikoinnin tehokkaasti ja voi johtaa väärinkäsityksiin.Muiden kuin äidinkielenään puhuja voisi olla haastavaa ymmärtää henkilöä, joka puhuu yksinomaan englantia esimerkiksi, jos he yrittävät puhua.

Kulttuuriesteet

Eri kulttuuritaustan ja näkökulmien ihmiset voivat kohdata kulttuuriset esteet.Ne voivat koostua erilaisista perinteistä, vakaumuksista ja ihanteista.Esimerkiksi kulttuurierot voivat vaikeuttaa kahden eri kulttuurin ihmisen ymmärtämistä toisiaan yrittäessään kommunikoida.

Emotionaaliset esteet

Kun ihmiset ovat huolissaan tai tuntevat olonsa emotionaalisesti raa'iksi, emotionaaliset esteet voivat kehittyä.Seurauksena on, että yksilöt voivat olla haastavana kommunikoida selvästi, koska he saattavat keskittyä omiin tunteisiinsa.Henkilön voi olla vaikea puhua rauhallisesti ja rationaalisesti muiden kanssa, jos he ovat esimerkiksi vihaisia tai häiriintyneitä.

Kognitiiviset esteet

Kun yksilöillä on erilainen ymmärrys tai ymmärrys, kognitiiviset esteet voivat kehittyä.Asiat, kuten tiedon puute tai huomio, ovat esimerkkejä tästä.Esimerkiksi, jos henkilö yrittää olla vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, jolla on kognitiivinen heikkeneminen, kognitiiviset esteet voivat vaikeuttaa heidän ymmärtämistä toisiaan.

Havainnolliset esteet

Ihmiset, joilla on erilaisia näkökulmia tai käsityksiä, voivat kohdata havainnollisia esteitä.Tähän voi liittyä asioita, kuten keskittymisen menetys tai ymmärrys.Esimerkiksi havainnolliset esteet voivat vaikeuttaa kahden ihmisen ymmärtämistä toisiaan, jos he yrittävät puhua jonkun kanssa, jolla on havaintovaikutus.

Tekniset esteet

Teknologisia esteitä voi syntyä, kun ihmisillä on erilainen pääsy tekniikkaan tai asiantuntemusta.Tähän voi kuulua ongelmia, kuten ilman, että sinulla ei ole pääsyä Internetiin tai et tiedä kuinka käyttää tiettyä tekniikkaa.Esimerkiksi, jos henkilö yrittää olla vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, joka ei tunne tiettyä tekniikkaa, hän voisi pitää haastavaa ymmärtää toisiaan tekniikan aiheuttamien esteiden takia.

Meluesteet

Viestinnän kohinan esteet viittaavat ulkoisiin tai sisäisiin tekijöihin, jotka voivat häiritä tai häiritä ihmisten välistä tietoa.Nämä esteet voivat olla luonteeltaan fyysisiä, psykologisia tai kulttuurisia, ja ne voivat estää tehokasta viestintää, mikä johtaa väärinkäsityksiin, sekaannukseen ja turhautumiseen.

Tehokas kommunikointi

Kahden tai useamman ihmisen tai ryhmän välisen tiedon ja ideoiden välittämistä selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti kutsutaan tehokkaaksi viestintäksi.Se sisältää useita tärkeitä komponentteja, kuten:

  • Aktiivinen kuuntelu:Tämä viittaa sanallisiin tai ei -sanallisiin indikaattoreihin, jotka osoittavat kiinnostuneita ja kiinnittämään huomiota, samoin kuin puhujan aktiivisen kuuntelun ja heidän viestinsä ymmärtämisen.
  • Selkeys ja tiivistys:Yksinkertaisen kielen ja suoran ja asianmukaisen käyttäminen ovat tehokkaan viestinnän olennaisia komponentteja.Tämä helpottaa kommunikointia selkeästi ja varmistaa, että viesti ymmärretään tarkoitetulla tavalla.
  • Empatia ja ymmärrys:Ymmärtämällä sen henkilön näkökulma, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa, empatian osoittaminen ja tietoinen heidän tarpeistaan ja tunteistaan ovat muita tehokkaan viestinnän komponentteja.Tämä edistää luottamusta ja edistää ympäristöä, joka edustaa tehokasta viestintää.
  • Palaute ja vastaus:Kommenttien kommentit kuulemasta ja reagointiin tarkoituksenmukaisella ja kunnioittavalla tavalla ovat tehokkaan viestinnän lisäkomponentteja.Tämä helpottaa, että viesti ymmärretään ja että väärinkäsitykset ratkaistaan nopeasti.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että selkeä viestintä on välttämätöntä kaikenlaisissa suhteissa riippumatta siitä, ovatko ne henkilökohtaisia vai ammattitaitoisia.Se edellyttää kiinnittämistä ja selkeästi puhumista, empatian ja ymmärryksen osoittamista sekä palautteen vastaamista ja antamista.Laittamalla nämä komponentit käytännössä ihmiset ja ryhmät voivat vahvistaa yhteyksiä, kommunikoida tehokkaammin ja saavuttaa tavoitteensa nopeammin.Menestys millä tahansa alalla riippuu tehokkaasta viestinnästä, mikä on välttämätöntä myös sekä henkilökohtaiselle että organisaation kasvulle.Seurauksena on, että on tärkeää työskennellä viestintätaitojesi parissa ja muistaa hyvän viestinnän lukuisia komponentteja kaikissa kontakteissasi.

Viestinnän usein kysyttyjä kysymyksiä

Q1.Mitkä ovat erityyppiset viestintä?

Ja.Viestintätyyppiä on monia erityyppisiä, mukaan lukien sanallinen (puhuttu), ei -sanallinen (kehon kieli), kirjoitettu ja sähköinen (puhelin, sähköposti, teksti jne.).

Q2.Mitkä ovat tehokkaan viestinnän avaintekijät?

Ans.Tehokkaan viestinnän keskeisiin osat sisältävät aktiivisen kuuntelun, selkeyden ja tiiviyden, empatian ja ymmärryksen sekä palautteen ja vastauksen.

Q3.Kuinka voin parantaa viestintätaitojani?

Ans.Joitakin tapoja parantaa viestintätaitoja ovat aktiivisen kuuntelun harjoittaminen, selkeä ja tiivis harjoittaminen, sen henkilön näkökulman ymmärtäminen ja palautteen ja vastauksen tarjoaminen.

Q4.Mitkä ovat yleiset viestintäesteet?

Ans.Joitakin yleisiä viestinnän esteitä ovat kielen esteet, kulttuurierot, teknologiakysymykset ja emotionaaliset esteet.

Q5.Mikä on viestinnän merkitys työpaikalla?

Ans.Viestintä on välttämätöntä työpaikalla, koska se auttaa rakentamaan luottamusta, luomaan positiivisen ja tuottavan ympäristön ja varmistamaan, että tavoitteet ja tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tehokkaasti.

Q6.Mikä on viestinnän rooli henkilökohtaisissa ja ammatillisissa suhteissa?

Ans.Viestinnällä on tärkeä rooli henkilökohtaisissa ja ammatillisissa suhteissa, koska se auttaa rakentamaan luottamusta, ymmärtämään toistensa tarpeita ja näkökulmia ja ratkaisemaan konfliktit.


Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 30/11/2023

Views: 6214

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.